ROI DENTAL CLINIC

Общи условия

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ
www.roidentalclinic.com

Ние сме дружество, регистрирано по законите на Република България,
вписано в ТР и РЮЛНЦ Амбулатория за първична извънболнична дентална помощ-индивидуална практика-д-р Малина Димитрова ЕООД с ЕИК:201631593, адрес и седалище – гр. Русе 7000, ж.к. Бизнес Парк Русе, Липник №123, бл. корпус А, ет. 4.
В случай, че посетите нашия сайт и се ползвате от услугите му, Вие
предоставяте съгласието си отношенията ни да бъдат регулирани от настоящите
Общи условия.
Ние си запазваме правото да променяме същите Общи условия, а Вие сте
обвързани от промените незабавно след публикуването на същите .
В случай на несъгласие с горното, МОЛИМ да не ползвате сайта, а ако
въпреки това продължите, то считаме, че сте съгласни с тук изложеното.
1. Настоящите Общи условия се отнасят до отношенията помежду ни с
оглед използване на сайта www.roidentalclinic.com.
2. Сайтът е публично достъпен и cъдържа рекламни и информационни
материали относно дентална клиника ROI Dental Clinic.
3. Можете да ползвате сайта без никаква регистрация, като
разглеждате чрез съответния браузър и ползвате достъп до всички страници и
ресурси независимо дали сте оставили свои данни в уебсайта.
4 а/ Можете да ползвате сайта и предоставяйки e-mail адрес, с оглед
ползване от Вас на допълнителни услуги като: блог, абонамент за бюлетин и
новини.
б/ Предоставяте e-mail чрез формуляра, приложен на сайта.
5. Ние си запазваме правото да подбираме и публикуваме информация,
свързана с дейността на ROI Dental clinic чрез предоставянето ѝ в графичен,
текстов и всякакъв подходящ вид, като запазваме правото си на авторство върху материалите.
6. Ние се стараем информацията да бъде точна, актуална и да не се
допусне подвеждане на потребителя.

7. Ние не сключваме посредством сайта договори за ползване на
каквато и да е от предоставяните от ROI Dental Clinic услуги. Същите се сключват на място в клиниката на посочения адрес за контакт.
8. Ние си запазваме правото да ограничим достъпа Ви до сайта в
случай, че установим Ваши действия, които са накърняващи нашите права,
доброто име и търговската ни репутация, включително законите на РБ и ще
уведомим компетентните органи при всяко едно такова действие.
9. Личните данни, които е възможно да предоставяте на сайта са:
електронна поща (e-mail) съгласно т. 4
10. С ползването на услугите на сайта Вие приемате тези Общи условия и
давате изрично, свободно изразено и информирано личното си съгласие за
обработване на личните Ви данни при условията и целта, посочена в т. 4.
11. Ние обработваме личните Ви данни законосъобразно и добросъвестно,
придържайки се към Политиката ни за защита на лични данни, публикувана на сайта.
12. Можете да се откажете от ползване на услугите по т. 4 по всяко време
чрез изпращане на еднократно съобщение чрез приложената форма.
12. Всяка информация, която отправяме до Вас, включително наши
изявления по повод отношенията ни, свързани с ползване на сайта, ще отправяме
на посочения от Вас e-mail адрес. В случай, че промените този адрес и не бъдем уведомени, се считаме за освободени от всякаква отговорност.
13. За неуредените случаи се прилага действащия български закон.